Категории

Производители

ЗАПОВЯДАЙТЕ В НОВИЯ  НИ ОНЛАЙН МАГАЗИН на Оригинални подаръци gifts4you.bg

Контакти

Нашата гореща линия е на разположение 24/7

Телефон:0895 39 85 00 / 0878 72 35 43

Свържете се с отдел продажби

Общи условия за ползване на "Подаръци" ЕООД

www.podaraci.online е интернет страница / наричана накратко Сайт /, чийто създател и собственик е фирма "Подаръци" ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на подаръчна стока през интернет по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. "Подаръци" ЕООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. При промяна на цената на определен продукт, старата цена се задрасква и до нея се посочва новата цена. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма "Подаръци" ЕООД

 

Дефиниции

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.podaraci.online. "Подарък/Подаръци" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване. "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Подарък/Подаръци при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. "Услуги" са всички действия, осъществявани от "Подаръци" ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Подаръците от Сайта.

 

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.podaraci.online предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.podaraci.online на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

 

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.podaraci.online чрез Сайта.

 

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Подаръците, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Подаръците, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.podaraci.online не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Подарък/Подаръции се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им. Всички плащания на подаръчни стоки и услуги към парични сметки на фирма "Подаръци" ЕООД  са неавансови и съобразени с чл. 93, ал. 1 от закона за задълженията и договорите ( съкр. ЗЗД ).

Рекламация

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3.

 

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Подаръци от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявения Подарък/Подаръци и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "Подаръци" ЕООД
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

  • да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Подаръци" ЕООД Услуги;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

да уведомява незабавно "Подаръци" ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

  • да не извършва злоумишлени действия.

 

Права и задължения на podaraci.online

"Подаръци" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
"Подаръци" ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.podaraci.
online или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Подаръци" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
"Подаръци" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Подаръци" ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.
"Подаръци" ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Подаръци" ЕООД.
"Подаръци" ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Подаръци" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.podaraci.
online и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. "Подаръци" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.podaraci.online във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Подаръци" ООД.
Потребителят е длъжен да обезщети "Подаръци.БГ" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "Подаръци" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Подаръци" ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "Подаръци" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.
ВАЖНО:
При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. Подаръци ЕООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.
Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 7 дневен срок с друга стока по негово желание, или да я върне в офиса на Подаръци ЕООД, като доставката е изцяло за негова сметка.
При получаване на пратка, преди да впишете своето име и подпис като получател на пратката, се уверете в цялостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера на Еконт, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.